• Home
 • Voorwaarden lidmaatschap

Algemene Voorwaarden lidmaatschap

 1. Een digitaal lidmaatschap is geldig voor 365 dagen vanaf het moment van betalen, na een jaar verloopt het automatisch en ontvangt u een betalingsverzoek. Een aantal lidmaatschappen, waaronder lid met blad en lid zonder blad, is geldig per kalenderjaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en wordt opnieuw een betalingsverzoek gestuurd.
 2. Opzegging van het lidmaatschap kan voor een lid met blad ieder jaar vóór 1 november via de ledenservice: via telefoonnummer 033-4220454 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leden zonder blad kunnen op elk willekeurig moment opzeggen.
 3. Het niet voldoen aan de contributie, nadat het lid hieraan voldoende reproduceerbaar digitaal of schriftelijk is herinnerd, leidt automatisch tot het daaropvolgend zonder verdere schriftelijke of digitale mededeling beëindigen van het lidmaatschap namens de vereniging.
 4. Het lidmaatschap, ook van ereleden, eindigt tevens door:-
  A. het overlijden van het lid; indien het lid een rechtspersoon is, eindigt het lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan.
  B. opzegging door de vereniging; Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur schriftelijk of reproduceerbaar digitaal onder opgaaf van redenen; deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, anders dan in dit artikel onder lid 3 bedoeld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het vorige doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  C. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onmiddellijk van het besluit , met opgaaf van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. Een besluit tot ontzetting moet door de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden bekrachtigd.
 5. Bij opzegging als in lid 4 onder b bedoeld en bij ontzetting als in lid 4 onder c. bedoeld is betrokkene bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de geschillencommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst indien er sprake is van ontzetting.