• Home
  • Nieuws Rover-Holland Rijnland

Rover-Holland Rijnland

03
maart
2019

OV in Leiden

De afgelopen jaren kwam het OV er in de gemeentelijke afwegingen (met name bij het Station Leiden Centraal)  bekaaid af. De werkgroep Leiden van onze afdeling heeft daarom al drie jaar geleden een bijdrage voor een Leidse OV-visie geschreven. Dit is anderhalf jaar geleden geactualiseerd. Nu er het afgelopen jaar een nieuw College van B&W is aangetreden met meer aandacht voor OV en het komende jaar voorbereidingen vworden getroffen voor de eisen aan een nieuwe concessie heeft onze werkgroep wederom een actualisatie gemaakt.

Bouwstenen voor een Leidse OV-visie 3.0

03
januari
2019

Aankoop busgarage

De gemeente Leiden heeft de busstalling bij Leiden CentraalBusgarage aangekocht van Connexxion, die nog steeds eigenaar was vanuit de positie van voor de wet Personenvervoer 2000. Wij juichen het toe dat het gebouw in overheidshanden komt in plaats van bij een particuliere vervoerder. Wel hebben wij wat bedenkingen over wat de gemeente Leiden er mee van plan is. De gemeente Leiden is geen vervoersautoriteit, en laat andere belangen (te) zwaar wegen. Wij hebben daarom een brief aan de gemeente geschreven

27
december
2018

Lightrail in Leiden?

Lightrail in Leiden?lammenschans1960

Eind november werd Leiden opgeschrikt door plannen om het spoor van Leiden naar Utrecht te transformeren naar lightrail. Gelukkig heeft het College van B&W luid en duidelijk laten weten dat af te wijzen en nog steeds in te zetten op het  versterken van het spoor.

Maar waar kwamen die plannen dan vandaan?

Hans van Dam, voorzitter van de afdeling Holland Rijnland heeft daar zo zijn ideeën bij.

20
september
2018

Fietsenstalling Lammenschans

thumb LammenschnsNoodkreet over fietsenstalling Lammenschans

De reizigersvereniging Rover maakt zich grote zorgen over de fiets-bereikbaarheid van station Leiden Lammenschans. Leiden Lammenschans is voor bijna de helft van Leiden het dichtstbijzijnde Intercity-station en daarnaast ook voor bewoners van Zoeterwoude en Leiderdorp de beste verbinding naar een groot deel van het land. Het station is per auto goed bereikbaar maar het veilig stallen van een fiets is vrijwel onmogelijk geworden. De bewaakte fietsenstalling is onlangs gesloten zonder dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is. Fietsenrekken vertonen een gestage verloedering doordat mechanica niet wordt onderhouden, wat leidt tot onderbenutting van de bovenrekken

Een groot aantal bovenrekken is niet meer zonder kans op rugklachten te gebruiken.

17
september
2018

Jaarvergadering 2018

Afdeling Holland Rijnland houdt zijn jaarvergadering op thumb Drukke trein24 september 14 uur in de Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22 te Leiden. Na de huishoudelijke punten komt het thema Hoe blijven stadswijken- en regio verbonden met het centrum van Leiden aan de orde.

23
juli
2018

Nieuwe spelers

Na de verkiezingen zijn de collegeprogramma'scsm Raadzaal web 17df9c5f33 geschreven en nieuwe colleges van B&W gevormd. In Leiden heeft dat geleid tot een college dat positief staat tegenover openbaar vervoer met een GroenLinks wethouder voor mobiliteit. In het collegeprogramma wordt Rover als enige organisatie expliciet genoemd om mee te overleggen.

Voor het afdelingsbestuur Holland Rijnland is Leiden een belangrijke gesprekspartner vanwege het stationsgebied bij Leiden Centraal. De afgelopen jaren is er een flinke discussie geweest over de positie van het busstation temidden van de ontwikkeling van kantoren en woningen. De uitkomst daarvan was dat het busstation op de huidige locatie wordt gehandhaafd, maar in kleinere vorm en als onderdeel van een hoog gebouw met kantoren en woningen en eventuele andere voorzieningen.

Wij stellen het op prijs dat we al vrij snel na de collegevorming een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder hebben kunnen voeren.

 

11
februari
2018

Bouwstenen voor een OV-beleid in de Duin- en Bollenstreek

De reizigersorganisatie Openbaar vervoerfoto 2e binnenv (Rover) bepleit een betere en grotere mobiliteit door middel van modernisering van het openbaar vervoer. Wij willen de groeiende mobiliteit ondersteunen met een sluitende keten van fiets, bus en trein én auto: ‘van deur tot deur’.

Het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk alternatief worden voor het gebruik van de auto, waarbij de auto overigens deel kan uitmaken van de gehele keten van mobiliteit ( P + R). De moderne bus moet een vanzelfsprekend en aantrekkelijk deel zijn van de mobiliteitsbehoefte en zo kunnen concurreren met het exclusieve gebruik van de auto tussen A en B.

De capaciteit van de bus in de Duin- en Bollenstreek is voldoende, maar de bestaande busroutes en frequenties in de Duin- en Bollenstreek zijn thans niet aantrekkelijk genoeg. Vernieuwing van busroutes en het verbeteren van de gehele keten kan het verder dichtslibben van autowegen voor een belangrijk deel voorkomen. Fietsvoorzieningen en P+R voorzieningen bij stations en snelwegen zijn van groot belang om de keten ‘sluitend’ te maken.

De weg is vol, de Randstad slibt dicht, een modern OV kan een bijdrage zijn voor een meer duurzame samenleving.

 
08
februari
2018

Politiek Forum met Pubquiz

Forum

Uitnodiging

MOBILITEIT IN NEDERLAND MOET SLIMMER, FLEXIBELER, GROENER EN VEILIGER.[1]

Rover Holland – Rijnland en de Fietsersbond Leiden organiseren een politiek forum met raadsleden van de zittende partijen in de Gemeenteraad van Leiden.

Centraal staat het bovenstaande thema van de Brede Alliantie Mobiliteit. Een brede coalitie van 23 landelijke partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer.

Centraal in het politieke forum staat de vraag “Wat gaan politieke partijen in de komende raadsperiode doen om de MOBILITEIT IN NEDERLAND SLIMMER, FLEXIBELER, GROENER EN VEILIGER te maken?”

 

[1] Thema van de Brede coalitie Mobiliteitsalliantie

21
december
2017

Ook nieuwe busstation Leiden te klein

De uitgangspunten voor Leiden busstation3het nieuwe busstation in Leiden hebben tot gevolg dat ook dat busstation veel te klein is. Er zullen 10 buslijnen geschrapt moeten worden (waaronder de Keukenhoflijn) en er is geen plaats voor bussen die NS bij calamiteiten moet inzetten. Het busstation is niet uitbreidbaar en daarmee niet toekomstvast.

15
oktober
2017

Busstation Leiden

 

Het busstation in Leiden blijft opthumb Leiden busstation3 de huidige plek, maar in compactere vorm en in een gebouw opgenomen. Dat heeft het College van B&W onlangs aan de gemeenteraad geschreven, en de commissie die dit behandelde kon daar unaniem mee instemmen. Daarmee is tevens abrupt een eind gekomen aan een eerder dit jaar breed opgezet participatieproces over de locatiekeuze.

 

Rover Holland Rijnland is blij met dit besluit, vooral om dat de eerdere voorgestane locatie aan de andere kant van het treinstation veel te klein was voor goede voorzieningen bij het busstation. Onze afdeling heeft zich ook 2 jaar lang ingespannen om het oorspronkelijke besluit tot verplaatsing van tafel te krijgen. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het door het gemeentebestuur verlangde draagvlak voor verplaatsing niet tot stand is gekomen.

 

Daarnaast is onze afdeling content met de passages in de brief van B&W waaruit blijkt dat het OV-belang nu nadrukkelijk meeweegt, en dat ook wordt gekeken naar integratie van het busstation met een nieuw treinstation.

 

Maar helemaal gerust zijn we nog niet. Het gemeentebestuur probeert nog steeds de Stationsweg busvrij te maken. Dat zou betekenen dat veel buslijnen te maken krijgen met langere rijtijden (die dan elders gecompenseerd zouden moeten worden) en de verbinding met en door het centrum onder druk komt te staan. Vooral dat laatste zullen we goed in de gaten houden in de komende campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

24
september
2017

Jaarvergadering 2017

Rover Holland Rijnland houdt op 25 september 2017thumb Leiden busstation3 zijn jaarvergadering. Naast enkele huishoudelijke punten (zoals de bestuurssamenstelling en bespreken van het jaarverslag) is er een thema gedeelte. Het thema Schaalsprong wordt ingeleid door de voormalige RET directeur Pedro Peters

06
september
2017

Bouwstenen voor een Leidse OV-visie

thumb Leiden busstation3Vorig jaar heeft de afdeling Holland Rijnland van de reizigersorganisatie Rover de nota ‘Bouwstenen voor een Leidse OV-visie’ gepubliceerd. Inmiddels is er veel gebeurd: er zijn plannen gepubliceerd voor een schaalsprong in het OV, waarbij door grote investeringen de capaciteit van het openbaar vervoer significant toeneemt, en in Leiden heeft de discussie over de locatie van het busstation het besef opgeroepen dat er een veel fundamentelere aanpak van de OV-knoop Leiden nodig is. Om die reden brengen wij nu een update uit van deze nota.

15
augustus
2017

Brief over participatieproces aan gemeenteraad Leiden

Rover Holland Rijnland wijst er in een thumb Leidenbrief aan de gemeenteraad van Leiden op dat B&W van Leiden in zijn brief over het participatieproces inzake de locatie van het busstation niet ingaat op de verzoeken die door de Raad zijn gedaan. Verder wijst de afdeling op de belangen die in het geding zijn en vraagt de Raad om niet af te wachten maar al elementen voor het beoordelingskader vast te stellen

14
juli
2017

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan wegens ontbreken lokaal openbaar vervoer

Tot onze teleurstelling is in het ontwerpGorlaeusbestemmingsplan LBSP – Gorlaeus het lokaal openbaar vervoer in paragraaf 4.7.1 of elders niet meer terug te vinden. Zonder enige toelichting wordt hier van het Masterplan afgeweken. Terecht stelt Masterplan op pag. 10 dat de voor de RGL voorziene route nu als (groene) hartlijn kan worden gebruikt voor voetgangers, fietsers en lokaal openbaar vervoer.

09
juli
2017

Zo ontwerpt een stedenbouwkundige een busstation; column door Hans van Dam

Het participatieproces van dethumb Leiden gemeente Leiden over de locatie van het busstation bij het treinstation geeft een goed inzicht in hoe het belang van het openbaar vervoer door de gemeente wordt gezien. Het belang van de reiziger staat volledig achteraan.

Rover wijst deze houding van de gemeente Leiden af. Het lijkt op typisch NIMBY-gedrag, maar dan van de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht voor het openbaar vervoer, maar breekt het kennelijk liever af.

[12  >>