06
maart
2018

Wat zeggen de politieke partijen over het OV?

Om een overzicht te bieden in de zee van partijprogramma’s en debatten in deze periode hebben wij een overzicht gemaakt van de standpunten van de politieke partijen in Arnhem en Nijmegen op het gebied van openbaar vervoer. Wij zullen u geen richting opsturen. U kunt zelf zien welke partijen overeenkomen met onze standpunten. Wij willen neutraal blijven en als Rover geen politieke voorkeur geven. Hieronder staat per gemeente van elke partij de standpunten. Veel leesplezier en succes met het maken van een weloverwogen keuze.

ARNHEM

Verkiezingen2

Partij

Standpunt bereikbaarheid/OV

Standpunt trolleybus

Overig

D66

D66 wil graag volledig elektrisch OV op duurzame energie. Expliciet vermeld D66 dat ze het van belang vinden dat buslijnen aantrekkelijk moeten blijven en minstens 2x/uur moeten rijden, ook in de avond en in het weekend.

D66 is voorstander van de Trolley 2.0 om elektrisch OV sneller in te kunnen voeren in de stad. Ze zien verder de trolleybussen als ruggengraat voor het toekomstbestendige OV-netwerk in Arnhem.

Socialistische Partij

SP wil graag gratis OV voor inwoners met een laag inkomen. SP wil graag volle bussen bestrijden en is voorstander van beter openbaar vervoer in de regio. SP wil ook graag dat flexvervoer vervangen wordt door buurtbussen met goed opgeleide chauffeurs.

De trolleybus staat niet expliciet vernoemd in de standpunten op de website.

SP wil graag fietsen en OV stimuleren, en ook graag wandelpaden maken die verschillende parken met elkaar verbinden.

Partij van de Arbeid

PvdA wil OV dat voor iedereen bereikbaar is. In het partijprogramma staat dat de partij voorstander is van transferium faciliteiten om de binnenstad bereikbaar te houden. Deze willen ze het liefst verbinden met hoogwaardig openbaar vervoer. Ook zien ze graag dat iedereen in de stad binnen 500 meter lopen een bushalte kan bereiken. Expliciet staat vermeld dat het OV altijd toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor mensen met een beperking.

PvdA is voorstander van de trolleybus. Ze willen de trolley koesteren en Trolley 2.0 stimuleren.

VVD

VVD stelt dat de stad met het OV bereikbaar moet zijn, en dat de gemeente daar voor moet zorgen. OV, fiets en auto worden gezien als aanvullende systemen. Deze partij ziet OV als een goed vervoersmiddel, maar wil geen legen bussen laten rondrijden, en wil graag passende oplossingen zoeken. VVD ziet OV niet als de oplossing voor alle mobiliteitsproblemen.

Ze stellen in het partijprogramma trots te zijn op de trolleybussen, maar willen niet dat deze leeg rondrijden.

Op de voorpagina van het verkiezingsprogramma staat een persoon op de roltrap op CS.

GroenLinks

GL ziet OV door trolleys en elektrische bussen als een prettige en schone manier om je te verplaatsen in Arnhem. Ze zien graag dat de gemeente investeert in een sterk OV-netwerk dat goed aansluit op de trein en de regio goed ontsluit.

GL is voorstander van de trolleybus (omdat het een schoner alternatief voor vervoer is dan de auto).

GL wil graag meer (gratis) fietsenstallingen bij de stations.

CDA

CDA wil graag dat bussen en bushaltes goed begaanbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn. CDA denkt aan transferia om de stad goed bereikbaar te houden. Ook zien ze belang in een goede route en juiste frequentie van bushaltes. Verder willen ze behoud en versterking van spoorknooppunt Arnhem CS, en indien mogelijk meer internationale trienen naar Duitsland.

CDA wil graag de Trolley 2.0 stimuleren, om zowel de duurzaamheid als de bereikbaarheid van omliggende plaatsen per OV te verbeteren.

CDA wil graag voor voetgangers in de stad een betere en meertalige aanwijzing naar bezienswaardigheden en het station.

Arnhem Centraal

Arnhem Centraal stelt grote voorstander te zijn van duurzaamheid. Echter, openbaar vervoer wordt in zijn geheel niet genoemd in het partijprogramma.

ChristenUnie

CU wil graag dat OV publiek vervoer wordt. Ze willen graag passende oplossingen zoeken zodat elke wijkkern bereikbaar blijft. Waar nodig willen ze een goede combinatie met doelgroepenvervoer. Ook willen ze de sociale veiligheid bij haltes en stations verbeteren, en willen ze graag goede toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten. Ze zien heil in online platforms die publiek en privaat vervoer verbinden (MAAS).

Bij het onderdeel toegankelijkheid van bushaltes staan ook tramhaltes vernoemd. Doelt CU hier op het Openluchtmuseum of is dit een voorbode van het willen herinvoeren van het tramnetwerk dat we voor de oorlog hadden?

DENK/Verenigd Arnhem

DENK heeft voor Arnhem nog geen verkiezingsprogramma gepubliceerd. In het vorige verkiezingsprogramma van Verenigd Arnhem staat dat de partij voorstander is van een duurzame stad ‘in vrede met mens en natuur’. Echter wordt geen woord gerept over openbaar vervoer.

Arnhemse Ouderen Partij

Deze partij wil graag de kansen van het OV ten opzichte van de auto sterk verbeteren. Dit willen ze graag realiseren door een proef met gratis OV in de daluren.

In het partijprogramma staat dat ze voorstander zijn van de trolleybus als schoon alternatief voor de auto, en dat deze behouden moet worden, en zelfs dat het trolleybusnetwerk uitgebreid moet worden.

Partij voor de Dieren

PvdD wil graag een fijnmazig OV-netwerk in de stad dat goed aansluit op alle stations. Ook willen ze dat het OV in 2020 emissievrij is. Ze stellen dat openbaar vervoer in het verkeer voorrang moet krijgen. Ze willen graag dat elke wijkkern met regelmatig en toegankelijk OV goed bereikbaar is.

PvdD wil graag voldoende fietsenstallingen bij stations en bushaltes. Ook willen ze dat de gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat op alle stations en OV-knooppunten aanwezig moet zijn.

Blanco lijst M. Sagsu

Van deze lijst is het nog niet mogelijk om een verkiezingsprogramma te downloaden.

PVV

PVV stelt dat het OV veilig moet zijn voor de werknemers in het OV, en wil graag dat reisverboden bij geweld tegen medewerkers in het OV een optie wordt. Ook willen ze dat de capaciteit van het OV. in de spits wordt verhoogd.

PVV vindt de trolleybus een stil vervoersmiddel dat erfgoed is van de stad. Dit willen ze graag behouden.

NVU

NVU wil graag gratis OV en controleurs in elke bus (tram en metro). Ook willen ze OV met schonere brandstof.

Arnhem1

Arnhem 1 wil graag gratis OV voor 65+ers, en vindt dat het OV nu een goed alternatief is voor inwoners om naar het centrum te gaan.

Gelderse Centrumdemocraten

Geen standpunt over openbaar vervoer gevonden.

 

NIJMEGEN

Verkiezingen4

Partij

Standpunten OV

Standpunt Burchtstraat

Overig

Socialistische Partij

SP wil dat het 65+ abonnement gratis blijft voor de inwoners. Verder willen ze 1 bustarief voor de gehele stad, meer bushokjes, zien ze Breng Flex niet als volwaardig OV alternatief, maar wel een waardevolle aanvulling, willen ze een treinverbinding naar Kleef en een betere busverbinding naar Kranenburg en Kleef. Ook willen ze een proef met gratis OV in de daluren.

SP wil dat de bus door de Burchtstraat blijft rijden zodat het stadscentrum bereikbaar blijft voor bezoekers en bewoners.

SP wil gratis bewaakte fietsenstallingen bij alle stations in Nijmegen.

GroenLinks

GL wil dat er een railverbinding komt naar Kleef. Ook moet de spoorbrug bij Ravenstein verdubbeld worden en het spoor naar Venlo geëlektrificeerd en verdubbeld. GL wil ook dat OV voor minima en doelgroepen als mensen met een beperking en ouderen betaalbaar blijft. Ze pleiten voor een gericht kortingssysteem om alle publieke voorzieningen met het OV bereikbaar te houden.

D66

D66 wil graag een hoogwaardig en duurzaam OV-netwerk in de stad. Ze willen een beter station met een volwaardige westelijke in- en uitgang, een extra perron en verlengde tunnel. Verder willen ze emissie-loze bussen in de toekomst, en een goedkoop OV abonnement voor minimuminkomens om het 65+ abonnement te vervangen. Ze willen flexibel vervoer stimuleren en de spoorbrug bij Ravenstein verdubbelen.

D66 wil graag de bussen uit de binnenstad en langs Plein 1944 via de Waalkade sturen, met een extra stop aan de Oranjesingel: een halte bij de kruising met de Van Schevichavenstraat. Zodoende willen ze de gehele binnenstad binnen 5 minuten lopen van een bushalte houden.

Partij van de Arbeid

PvdA wil graag een flexibel OV-netwerk dat niet minder toegankelijk is voor de reizigers. Ook zijn ze voorstander van transferia. De PvdA wil een treinverbinding naar Kleef, en een daarop aangepast station. Als deze er dan is, willen ze de busverbindingen met Duitsland ook aan gaan pakken.

PvdA wil de bus uit de Burchtstraat en deze aantrekkelijk herinrichten. Ze willen ook dat mensen die het minder breed hebben gratis met de bus naar de binnenstad moeten kunnen.

VVD

VVD ziet het OV als een goede aanvulling op de auto en de fiets. Echter zien ze niet graag lege bussen en vinden ze Breng Flex hier een goed alternatief voor. Ook willen ze een directe treinverbinding met Duitsland en hiervoor het station en station Heyendaal aanpassen. VVD wil ook een verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein.

VVD wil de bussen uit de Burchtstraat omdat de bussen daar afbreuk doen aan het centrum.

Gewoon Nijmegen

GN wil graag betere busverbindingen naar het station en het centrum. Verder willen ze het stationsplein verkeersveilig maken.

CDA

CDA wil dat de stad bereikbaar blijft met OV.

CDA heeft in het verkiezingsprogramma geen gedetailleerd woord gerept over het OV.

Stadspartij DNF

DNF wil gratis OV voor 65+ behouden. Ook willen ze één gelijk bustarief voor de gehele stad.

DNF wil de bussen uit de Burchtstraat, maar wil wel dat het centrum goed bereikbaar blijft.

Blanco lijst (Ouderen belangen Nijmegen)

Op de website zijn geen specifieke standpunten voor het OV te vinden

VoorNijmegen.NU

Deze partij wil een treinverbinding naar Kleef. Ook willen ze het busvervoer weer gemeentelijk laten regelen, net als vroeger bij de CVD.

Deze partij wil de bus uit de Burchtstraat en van de Waalkade af, om hier een groene oase te creëren.

Partij voor de Dieren

PvdD wil graag een fijnmazig OV-netwerk in de stad dat goed aansluit op alle stations. Ook willen ze dat het OV in 2020 emissievrij is. Ze stellen dat openbaar vervoer in het verkeer voorrang moet krijgen. Ze willen graag dat elke wijkkern met regelmatig en toegankelijk OV goed bereikbaar is.

PvdD wil graag voldoende fietsenstallingen bij stations en bushaltes. Ook willen ze dat de gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat op alle stations en OV-knooppunten aanwezig moet zijn.

ChristenUnie

CU wil, mede omdat er capaciteitsgebrek is op de Oranjesingel, de bus in de binnenstad behouden.

CU heeft relatief weinig standpunten over OV expliciet in het verkiezingsprogramma staan. Wel staat er een plaatje in van het centrale busstation.

OPA

OPA ziet veilig en betrouwbaar OV als vanzelfsprekend.

Weinig concrete standpunten te vinden over OV.

50PLUS

50PLUS is voorstander van betaalbaar hoogwaardig OV. 50PLUS wil ook meer bushaltes bij seniorencomplexen. 50PLUS wil dat gratis 65+ abonnementen behouden blijven, dat bij elke halte een bushokje is met beschutte zitplaats, dat de marktwerking in het OV wordt teruggedraaid en waar mogelijk in de handen van de gemeente komt, betere bushokjes, de toeloop naar het busstation bij het treinstation en de omgeving van dat station veiliger maken. Ook wil 50PLUS de Kiss & Ride zone dichter bij het station voor ouderen en gehandicapten.

50PLUS wil graag de bus in de Burchtstraat behouden om de binnenstad bereikbaar te houden voor mensen die slecht ter been zijn.

 

Categories: Rover Arnhem-Nijmegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen